Choo-Choo

Privacyverklaring Choo-Choo

Algemeen

Choo-Choo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website:       choo-choo.eu
Telefoon:      +31 (020) 210 3000
Mail:               info@choo-choo.eu

Functionaris gegevensbescherming van Choo-Choo is Manuela Talana. Zij is te bereiken via bovenstaand mailadres.

Gegevens die wij verwerken

Choo-Choo verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• IP-adres
• Geslacht

Met welk doel verwerken wij de gegevens

Choo-Choo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van boekingen en betalingen
• Verzenden van nieuwsbrieven, tips en e-mails
• Informeren van relaties en klanten
• Verkoop van producten
• Aanbieden en uitvoeren van diensten
• Om jou te kunnen bezoeken, bellen, mailen of op een andere manier bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij je af te leveren of te verrichten
• Het maken van overzichten en back-ups

Geautomatiseerde besluitvorming

Choo-Choo neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Choo-Choo) tussen zit. Choo-Choo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MacOS (Apple), Windows (Microsoft), Online software van de Triodosbank voor internet bankieren, WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Choo-Choo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal zeven jaar na einde reis voor de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• IP-adres
• Geslacht

Delen van persoonsgegevens met derden

Choo-Choo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Choo-Choo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

Choo-Choo gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Vooralsnog behouden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van trackingspixels voor marketingdoeleinden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Choo-Choo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@choo-choo.eu. Om er zeker van te zijn dat jouw verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Choo-Choo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Choo-Choo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Manuela Talana van Choo-Choo via manuela@choo-choo.eu

Boek nu