Choo-Choo

Algemene voorwaarden Choo-Choo

Algemene voorwaarden Choo-Choo

Click here for the General Terms and Conditions

Deze reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je vanaf 1 december 2021 bij Choo-Choo boekt. Het boeken van een reis met Choo-Choo is veilig en betrouwbaar.
Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Choo-Choo niet.

Reisovereenkomst

De reisovereenkomst is tot stand gekomen indien schriftelijk (via de site) of telefonisch de voor de inschrijving noodzakelijke gegevens zijn binnengekomen. Choo-Choo koop zelf de treintickets bij de verschillende spoorwegmaatschappijen.

Betaling

Na ontvangst van de bevestiging van de reservering dient de reiziger per omgaande 100% van de reissom te voldoen.

Boekingsbevestiging

Na een online boeking en na ontvangst van betaling zal Choo-Choo z.s.m. de bestelde treintickets bij de betreffende spoorwegmaatschappij(en) kopen.
Aan de door de klant online gemaakte boeking kunnen nog geen rechten worden ontleend, de boeking is pas definitief na bevestiging van een medewerker van Choo-Choo via mail of telefoon.

Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig de geldelijke verplichting jegens Choo-Choo heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 50€,-, tenzij dit bedrag, de incasso werkzaamheden nemende, onbillijk is.

Annuleringen

Annuleringen (voor zover van toepassing) dienen altijd schriftelijk per e-mail (adres info@choo-choo.eu) te geschieden. Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden (uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden op welke onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn).

LET OP: voor alle geboekte treintickets (en reisverzekeringen), ongeacht het tijdstip van annuleren, zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%.

Reisdocumenten

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kart. Indien de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. De benodigde reisbescheiden (zoals treintickets) zullen uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij er gereisd wordt binnen 24 uur na boeking; in dat geval worden de reisbescheiden uiterlijk 8 uur voor vertrek beschikbaar gesteld.

Wijzigingen

Choo-Choo heeft recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Choo-Choo in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien Choo-Choo door de wijzigingen geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
Choo-Choo moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijzigingen afwijzen. Het alternatief dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve aanbod moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.

Choo-Choo mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Wanneer Choo-Choo op grond van het bovengenoemde aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijk beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.


Indien Choo-Choo jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van Choo-Choo voor andere schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Choo-Choo. In dat geval is zijn aansprakelijk onbeperkt.


De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Choo-Choo gelden ook ten behoeve van de werknemers van Choo-Choo, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Choo-Choo ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Klachten

Indien de reiziger in een van de reiscomponenten een onvolkomenheid aantreft dient hij dit direct te melden aan de leverancier van de dienst of het product opdat deze de klacht zo spoedig mogelijk kan verhelpen. Op alle geschillen tussen Choo-Choo en de reiziger is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter kan van deze geschillen kennis nemen.

Last of hinder

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Choo-Choo ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Choo-Choo van (voortzetting) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van last of hinder hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Aansprakelijkheid en overmacht

Choo-Choo is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met hierboven bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Zonder melding van de tekortkoming vervalt alle aansprakelijkheid van Choo-Choo. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met boven bedoelde verwachtingen, is Choo-Choo verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger

of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken

of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Choo-Choo of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen

of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht zoals hieronder beschreven.

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Choo-Choo is aangesloten bij Garantiefonds Stichting GGTO onder het nummer 1745.
De Garantiefonds is van toepassing op alle door Choo-Choo verkochte reizen bestaande uit minimaal twee onderdelen (d.w.z. treinticket + autohuur, of treinticket + hotel, of autohuur + hotel).
De Stichting GGTO staat er voor garant dat jij het reeds betaalde deel van jouw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór jouw vertrek maar ook tijdens jouw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens jouw verblijf jouw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorg dragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 7,50 euro per persoon per boeking in rekening gebracht aan de consument.
Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Boek nu